Miks just selline võistlus?


Õpilasvõistlus „Kirjuta! Kõnele! Väitle!“ on jaotatud kolmeks osaks: esseekonkursisks, online kõnevõistluseks ja väitlusturniiriks. Leiame, et see on parim võimalus toetada Eesti kooliõpilaste nii koolis kui elus vajalike kompetentside arengut. 

Väitluse kui aineülese metoodika kesksel kohal on sisukam argument, tolerantsus erinevate maailmavaadete suhtes ning oskusli eneseväljendus. Väitluses ei otsita ühest ning ainuõiget vastust konfliktsetele teemadele, vaid vastupidi – püütakse välja selgitada kõikvõimalikud argumendid ning nägemused erinevatelt pooltelt. Väitlusseltsi missiooniks on levitada ja kinnistada mõtteviisi, mille järgi ühiskondlikus dialoogis peab saama määravaks tugevam argument. Leiame, et argumenteeritud mõtlemise, ladusa eneseväljenduse ning oma seisukohtade kaitsmise oskus võiks ja peaks olemas olema igal Eesti gümnaasiumiõpilasel.

Nimelt oleme võistlusele valinud teemad, mis on Eesti ühiskonnas olulised, kuhu on haaratud väga erinevate huvidega osapooled ja kus ehk ei olegi olemas „õiget“ vastust. Lähenedes sellistele teemadele väitluslikke meetodeid kasutades saavad sügavuti selgeks nii teema sisulised tahud kui arenevad õpilase erinevad oskused.

Alustades esseekonkursi raames argumenteerimise harjutamist kirjalikus vormis tahab Eesti Väitlusselts pakkuda õpilaste võimaluse arendada ja harjutada

 • Allikatega töötamise oskust
 • Kriitilist mõtlemist
 • Analüüsivõimet
 • Argumenteerimisoskust 

Osalemine tähendab ka seda, et õpilased omandavad laiemad teadmised Eesti energiatootmise viisidest, regionaalse energiaturu toimimisest ja energiamaastiku, majanduse, ühiskonna ning poliitika omavahelistest suhetest.

Võistluse teise osana toimuv online kõnevõistlus lisab juba mainitud kompetentsidele võimaluse arendada

 • Ladusa suulise eneseväljenduse oskust
 • Avalikku esinemist
 • Kõnetehnikat

Kolmanda etapina toimuv väitlusturniir võimaldab osalejatel reaalses väitlussituatsioonis praktiseerida kõiki eelmistes osades korra juba mängu pandud põhioskuseid. Ent lisaks on turniir kohaks, kus harjutatakse intensiivselt:

 • Kuulamisoskust
 • Meeskonnatöö oskust
 • Oma seisukoha kaitsmise oskust oponendi kriitika vastu

Võitjad kuulutame välja ka koolide arvestuses!

Õpilasvõistluse iga etpi lõpus kuulutame välja parimad – parimad esseekirjutajad, parimad kõnelejad ja parimad väitlejad. Loomulikult selguvad aprillis võitjad ka üldarvestuses – need, kes on edukalt osalenud võistluse kõigis kolmes osas.

Ent lisaks sellele selguvad ja saavad kevadel autasustatud ka tublimad osalejad klasside ja koolide arvestuses! Nimelt toob iga võistlusel osaleja punkte ka oma klassile ja oma koolile. Seega need klassid ja koolid, kust on kevadeks võistluse kõikides etappides osalenud kõige rohkem õpilasi, saavad esile tõstetud kui Eesti parimad koolid argumenteeritud eneseväljenduse arendamisel ja praktiseerimisel!

Miks väitlemine ja reaalteadustele pühendatud Teadusaasta?

Usume, et väitlemise abil arendatavad oskused tulevad kasuks ka kõikidele praegustele ja tulevastele reaalteadlastele:

 1. Argumenteerimine ja tõestamine on teadusliku mõtteviisi põhialsusteks.
 2. Argumenteeritud seisukohtade avalik esitamine on teadustööde kaitsmise oluliseks osaks.
 3. Argumenteeritud ja selgelt esitatud seisukohtade võrdlemine ja analüüs on olulised nii teadusliku kui ühiskondliku tõekspidamise kujunemisel.

Lisaks tahame pakkuda õpilastele võimalust avastada, kuidas teadus on meie igapäevastesse ja ühiskondlikesse aruteluküsimustesse märkamatult, ent tugevalt sisse integreeritud. Näidata, et teadus ei ole midagi elukauget, vaid me puutume sellega igapäevaselt kas või elektrivalguse, arsti juures käimisega või matemaatikatunnis osalemise kaudu tihedalt kokku.

Lisainfo väitlusjuht Sigrid Solniknult: sigrid.solnik@debate.ee