Teemamapp: "Alkoholitootjad peaksid rahaliselt vastutama alkoholist põhjustatud tervisekahjustuste eest"

23:18, 03. november, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0
Keskkoolide Eesti Meistrivõistluste 1. etapi teemamapp.

Väitlus sellel teemal keskendub vastutusele. Kas alkoholitootjatel peaks olema senisest suurem vastutus selle eest, et nad teadlikult toodavad, reklaamivad ja müüvad tooteid, mis tõestatult inimeste tervist kahjustavad? Või peaks inimene ise vastutama oma tervise eest, kuna info alkoholi tervistkahjustavast mõjust on avalikult kättesaadav?

Selle diskussiooni üks võtmeküsimus on see, kui teadlik tarbija oma otsustest tegelikult on. Jah, praegu on alkoholi sisaldavate toodete peale pandud hoiatussildid nende kahjulikkuse kohta, kuid teisest küljest muudavad alkoholifirmad turunduse abil oma tooted ihaldusväärseks. Siinkohal ongi oluline analüüsida, millised on need tegurid ja keskkond, mis mõjutavad inimeste alkoholitarbimist, ja kes selle eest lõpuks vastutav on.

Maailmapraktikas on olnud kohtuvaidlused, kus inimene nõuab mõnelt firmalt oma tervisekahjude eest hüvitist (näiteks tubakafirmade puhul). Samuti on riigil õigus vaba ettevõtlust teatud juhtudel piirata, näiteks kohustades kasiinosid mitte lubama sõltlasi mängima.

Siinkohal tuleks analüüsida, mida alkoholitootjatele sellise kohustuse pealepanek kaasa toob. Mis juhtub tootmise ja turuga? Kuidas mõjutab see inimeste alkoholitarbimist edaspidi?

 

Väitlus toimub keskkoolide (KK) väitlusformaadis. Formaadi kohta saab täpsemaid juhiseid siit: http://debate.ee/materjalid/teooria/keskkoolide-vaitlusformaat.

Oma mudeli toomine 

KK formaadi üks oluline osa on see, et mõlemad pooled peavad välja tooma omapoolse mudeli. Mudel võib või võib mitte olla plaan, ent see peab sisaldama vastuseid olulistele küsimustele kaasuse kohta, mida te kaitsete.

Jaatus:

-       Mida te mõtlete vastutuse all – kas alkoholitootjad maksavad kinni konkreetsete inimeste ravi või vastutavad kogu ühiskonna ees tervikuna?
-       Mis on alkoholist põhjustatud tervisekahjustus ja kuidas teha kindlaks, kas konkreetne tervisekahjustus on just alkoholist põhjustatud? Milline või kui suur peab olema kahju, et see oleks just alkoholitootja vastutada?
-       Kes konkreetselt vastutab? Kas konkreetne firma või kõik alkoholitootjad tervikuna?-       Miks peavad vastutama just alkoholitootjad ja mitte inimene ise, riik või keegi kolmas?

Eitus:

-       Eituse peamine viis oma mudelit konstrueerida on mõistagi näidata, miks jaatuse toodud mudel ei lahenda olemasolevat probleemi. Samas võib (ent ei pea) välja tuua alternatiivsed võimalused alkoholist põhjustatud tervisekahjustuste vähendamiseks.
-       Eituse roll selles väitluses on näidata, et alkoholitootjate vastutuse võtmine (või rahaline vastutus) ei ole see, mis motiveeriks inimesi oma tervist vähem kahjustama ning et oma tegude eest peaks vastutama iga inimene ise. 

 

Ettevalmistuse käigus võiksid võistkonnad mõelda järgmistele küsimustele:

-       Kui kahjulik alkohol tervisele on? Kas inimesed teavad, et alkohol on tervisele kahjulik? Kui, siis miks nad ikka joovad?
-       Kas ja kui palju reklaam inimesi mõjutab?
-       Millised on praegu Eestis kasutusel olevad meetmed alkoholist tulenevate kahjude vähendamiseks/ennetamiseks ? Kas ja kuidas need mõjunud on?
-       Millised on teised valdkonnad, kus toodetakse/turundatakse inimeste tervist kahjustavat/sõltuvusttekitavat toodet? Kuidas on ettevõtete tegevus nendes valdkondades reguleeritud? Kuidas need regulatsioonid mõjunud on? Milline on teiste riikide praktika?
-       Kas ja kuidas muudaks alkoholitootjate rahaline vastutusele võtmine inimeste tarbimisharjumusi?
-       Mis juhtuks alkoholitootjate vastutusele võtmise puhul alkoholiturul? Keda ja kuidas see rahaliselt mõjutab?
-       Millised on alternatiivsed viisid tagada, et inimesed oma tervist vähem kahjustaksid?


Mõned viited kasulikele materjalidele:

-       Tartu Ülikool: Eesti rahvastiku tervisenäitajad http://rahvatervis.ut.ee
-       Terviseinfo.ee: Alkoholipoliitika Eestis http://www.terviseinfo.ee/valdkonnad/alkohol/alkoholipoliitika/alkoholipoliitika-eestis
-       Riina Raudne: Alkoholipoliitika, mis meid siit edasi viiks http://arvamus.postimees.ee/2720502/riina-raudne-alkoholipoliitika-mis-meid-siit-edasi-viiks
-       Paar tubakatootjaid puudutavat kohtuasja:

o   USA vs Philip Morris http://publichealthlawcenter.org/topics/tobacco-control/tobacco-control-litigation/united-states-v-philip-morris-doj-lawsuit
o   Florida kohtuotsus http://edition.cnn.com/2014/07/19/us/florida-tobacco-verdict

-       Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: Illegaalse alkoholi tarbimine ja kaubandus Eestis https://www.mkm.ee/sites/default/files/illegaalse_alkoholi_tarbimine_ja_kaubandus_eestis_2010.pdf

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: Majandusareng ja ettevõtlus https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/majandusareng-ja-ettevotlus

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: