Teemamapp "Eestis tuleb karistuspoliitikat narkokuritegude osas oluliselt muuta"

18:36, 01. aprill, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0
2012/2013 õppeaasta väitluse meistrivõistluste 3. etapi teemamapp.
Teemast:
Teema on sõnastatud poolkinniselt. See tähendab, et väitluse sisule on küll seatud teatud raamid, ent jaatusel on võimalik välja pakkuda ja kaitsta erisuunalisi ideid – nii karistuspoliitika rangemaks kui ka leebemaks muutmist, samuti ravimise eelistamist karistamisele. Seejuures ei pea olema plaan väga detailne. Jaatus ei pea välja tooma, kui suuri karistusi täpselt millise aine omamise/müümise eest määrama peaks, vaid edukalt on võimalik väidelda ka nt selle üle, et narkootikumide omamise ja vahendamise eest tuleks määrata oluliselt pikemad vanglakaristused, kui praegu. Jaatuse poolt pakutav muutus peab aga igal juhul olema oluline – nt vanglakaristuste aasta võrra pikendamine seda tõenäoliselt ei ole.

Jaatuse esmane tõestuskohustus antud teema raames on näidata, et just karistuspoliitika muutmine on mehhanismiks, mis aitab lahendada ühiskonnas narkootikumidega seotud probleeme. Seejuures ei pea jaatuse väljapakutav olema „võluvitsaks“ ja lahendama kõiki probleeme, küll aga tooma kaasa märgatava positiivse muutuse ühiskonnas.
Kui jaatus peaks soovima teemat kitsendada, siis peaks seejuures vältima liiga kitsast fookust, mis võib muuta väitluse eituse jaoks ebaausaks. Näiteks ei peaks jaatus defineerima teemat selliselt, et meditsiinilistel põhjustel (valuvaigistina) retsepti alusel võiks kanepit osta/omada/tarvitada. Küll võib teemat kitsendada teatud narkootikumide „klassile“ – nn kergetele või kangetele narkootikumidele.

Definitsioonidest:
Karistuspoliitika tähendab riigi poolt määratavate kriminaalkaristuste määramise reegleid. See hõlmab nii erinevate süütegude eest määratavad karistuste liike (trahv, arest, rahaline karistus ja vanglakaristus) kui ka määra (kui suur trahv, kui pikk vanglakaristus), aga samas laiemalt ka küsimust, kas mingi tegu on üldse karistatav.
Narkokuriteod on kõik narkootikumidega otseselt seotud kuriteod. Hetkel kuuluvad nende hulka mh tooraine kasvatamine, ainete valmistamine, valdamine (enda käes hoidmine), edasiandmine (nii tasuta kui tasuline), vahendamine, vedu. Vastavad kuriteod on loetletud karistusseadustiku §-des 183-190. Narkokuritegude hulka ei loeta tegusid, mis on ka muidu karistatavad, ent sooritatud narkojoobes (nt narkojoobes varastamine).

Küsimused jaatusele:
 • Millised on narkokuritegude negatiivsed tagajärjed Eesti ühiskonnale?
 • Millest on tingitud narkootikumide levik Eestis?
 • Millised tegurid suunavad inimesi narkokuritegudele?
 • Milliseid eesmärke täidab riiklik karistuspoliitika?
 • Milline on karistuspoliitika tegelik mõju inimkäitumisele?
 • Milliste mehhanismide läbi see mõju avaldub?
 • Millistel juhtudel peab riik inimeste käitumist kriminaalõiguslikult reguleerima ja inimene käitumise eest kriminaalvastutust kandma?
Küsimused eitusele:
 • Millest on tingitud narkootikumide levik Eestis?
 • Millised tegurid suunavad inimesi narkokuritegudele?
 • Kas ja millistel tingimustel võib ennetamine olla efektiivsem karistamisest?
 • Milline seos peaks olema ühiskonnas laialt levinud käitumisviisidel ja karistuspoliitikal? Millistel juhtudel peab riik inimeste käitumist kriminaalõiguslikult reguleerima ja inimene käitumise eest kriminaalvastutust kandma?

Materjale ja lisalugemist:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=44570/Narkootiliste+ainete+liigi+alusel+karistuste+diferentseerimise+otstarbekusest.+2009.pdf www.tai.ee/terviseandmed/uuringud/download/169
 http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/mart-kalvet-soda-uimastitega-ei-ole-puha-lehm.d?id=47469681
http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/andres-anvelt-tarvitajal-ja-diileril-tuleb-vahet-teha-uhte-ravida-teist-karistada.d?id=47818085
http://www.postimees.ee/139178/juuraprofessor-asugem-narkootikumide-legaliseerimise-teele/
Jaan Sootak ja Paavo Randma. Narkokriminaalpoliitika. Akadeemia 2006 nr 6 lk 1325 - http://digar.nlib.ee/digar/show/?id=104104

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: