2010/2011 õa KKEMV III etapi teemamapp

22:02, 20. märts, sigrid.solnik, Kommentaarid: 1
Anna, Kai ja minu koostöös sündis alljärgnev arutlus immigratsiooni kasulikkuse või kahjulikkuse kohta. III etapi peakohtunik Inga kiitis heaks. Õige(m) vastus, kas on siis kasulik või ei ole, selgub 9.-10. aprillil Tartus.

IMMIGRATSIOON ON EUROOPA LIIDULE KASULIK

Immigratsiooni all peab Peakohtunike koda antud teema puhul silmas kolmandate riikide elanike sisserännet Euroopa Liitu, mitte EL-i sisest rahvastiku ümberpaiknemist. Teemat defineerides tuleks mõelda ka selliste mõistete peale nagu legaalne ja illegaalne immigratsioon ja ELi alaline elamisluba (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML)

Antud teema puhul saab jaatus kindlasti teha plaani, kus tuuakse välja meetmed, mille abil Euroopa Liit status quot muudab ja immigrantide osakaalu rahvastikus suurendab ja näidata, kuidas see ELile kasu toob. Plaani tegemine eeldab seda, et jaatus näitab ära seose teema ja rakendatava plaani vahel. Eituse ülesanne on siis näidata, kuidas see plaan ei ole hea ning ei too Euroopa Liidule kasu, vaid pigem kahju. Ent seda teemat saab väidelda ka printsiibi tasandil, et kas immigratsiooni status quo on või ei ole põhimõtteliselt Euroopa Liidule kasulik. Eks plaani tegeminegi, kuigi see aitab teemat fokusseerida, eeldab muuhulgas immigratsiooni põhimõttelise kasu/kahju üle väitlemist.

 

Küsimused ja teemad, mille üle jaatuse kaasuse kokku panemisel mõelda saaks ja võiks:

Majandus:

©       Milline on immigrantide roll ELi tööjõuturul, milliseid töökohti ja miks nad täidavad?

©       Mida tähendab „kulutused töötaja kohta“ ja kuidas need kulutused on seotud ettevõtete investeerimis- ja arendustegevusega?

©       Kuidas on üles ehitatud ELi riikide sotsiaalsüsteemid? Iibe, pensionäride ja immigrantide vahelised suhted?

©       ELi haridussüsteemi valmisolek koolitada teadmistepõhisele majandusele vajalikke oskustöölisi

©       ELi regionaalse arengu (st uute liikmesriikide) status quo ja selle roll ELi üldise heaolu kujundamisel

©       Illegaalsed immigrandid liikmesriigi majanduse arendajana

Kolmandate riikide aspekt:

©       Kui efektiivselt kasutavad kolmandad riigid tööpuuduse kontekstis oma inimressurssi? Mil viisil see neile riikidele kõige enam kasu toob? Kolmandate riikide suhtumine nende kodanike välismaal töötamisse.

©       Arengumaade madal tootlikkus vs ELi riikide vajadus tööjõu järele. Kas raha (ehk palga) välja voolamine kaalub üles tehtava töö olulisuse ELi riigile?

©       Välismaal töötanud inimeste kogemuse roll päritolu riigi arengus

ELi riigi aspekt:

©       Legaalsete ja illegaalsete immigrantide vahe riigi tegevuses osalemisel. Kas immigrant saab, võib ja tahab olla aktiivne kodanik?

©       Inimeste roll riigi säilimisel – kas immigratsioon on adekvaatne alternatiiv iibeprobleemide lahendamisele?

 

Küsimused ja teemad, mille üle eituse kaasuse kokku panemisel mõelda saaks ja võiks:

Majandus:

©       Kas immigratsiooni poole pöördumine, eriti tööpuuduse kontekstis, tekitab ebavõrdset konkurentsi? Millistele osapooltele ja miks ebavõrdne konkurents kahju toob?

©       Milliste riikide majandustesse suunavad võõrtöölised oma palgaraha?

©       Kuidas mõjutab võõrtööjõu kasutamine tootlikkust? Kas vähese tootlikkuse puhul on pikemas perspektiivis mõistlik investeerida tootlikkusesse või immigratsiooni?

©       Milline on praegusel hetkel ELi firmade suhe kolmandates riikides paikneva tööjõuga? Kas mõistlikum on viia tootmine välja või tuua tootjad sisse?

©       Kui palju maksab integratsioonipoliitika? (lisaks sõna otsesele mõttele ka kaudses mõttes)

Sotsiaalne ja kultuuriline aspekt:

©       Millel põhineb Euroopas riiklus? Kui suurel määral immigrandid soovivad ja suudavad kohalikku ühiskonda integreeruda? Kuidas on slummid ja konfliktid omavahel seotud? Aga slummid ja kuritegevus?

©       Kultuuriliste ja keeleliste õiguste nõudmine ja tagamine – milliseid vahendeid see riikidelt nõuab ja kuidas suhtuvad sellesse kohalikud elanikud? Kui olulised on kultuurilised sarnasused ühiskondlike väärtuste kujundamisel ja säilitamisel?

Kolmandate riikide aspekt:

©       Immigratsiooni soodustamine ja tööjõu ELi meelitamine vs rahaliste ressursside kulutamine arengumaade abistamisele

©       Kuidas on ELi tehaste paiknemine nende territooriumitel kolmandatele riikidele kasulik?

©       Kuidas mõjutab arengumaade areng ja nende sellest tulenev heaolu ELi riikide heaolu?

Regionaalne aspekt:

©       Kuidas Schengen mõjutab immigrantide liikumist? Kas immigratsiooni soodustav liikmesriik saab tagada, et sisse kutsutud võõrtööjõud ei page kuhugi, kus on suuremad sotsiaalhüved?

 

Kasulikud lingid:

©       Siseministeeriumi tellitud uuring Saar Poll OÜ-lt „Eesti elanike teadlikkud ja hoiakud pagulasküsimustes.“ September 2010

http://www.siseministeerium.ee/public/EPF/Pagulasuuring_ARUANNE.pdf

©       Riigikogu Toimetised "Eesti võimalused ja valikud immigratsioonipoliitika kujundamisel" Ruth Annus, Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorant

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14018&op=archive2

©       Andmebaas, MPI ehk Migration Policy Institute, saadaval on 17 riigi andmed

http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata/data.cfm

©       Euroopa Komisjoni ülevaade Euroopa Liidu ühtsest immigratsioonipoliitikast

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/immigration_intro_en.htm

©       OECD Observer, ajalooline ülevaade immigratsioonist Euroopas

http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/337/

©       „Imigrants from Arab countries to the OECD: from the past to the future“ 11. mai 2006.  Annab muuhulgas hea ülevaate immigrantide haridustasemest.

http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P11_Dumont(OECD).pdf

©       Eurostat Newsrelease statistikaleht Euroopa demograafiast, 27. juuli 2010

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27072010-AP/EN/3-27072010-AP-EN.PDF

©       Briti ajalehe The Guardian immigratsioonileht (hea koht artiklite otsimiseks)

http://www.guardian.co.uk/immigration

©       The Drum Major Institute for Public Policy raport immigratsiooni kohta

http://www.drummajorinstitute.org/library/report.php?ID=21

 

PS! Nagu ikka, otsingud ajalehtede, nagu bbc.com, epl.ee ja postimees.ee arhiivides annavad ka päris häid tulemusi, samuti artiklite andmebaasis http://ise.nlib.ee/ ning Euroopa Statistika Andmebaasis Eurostat  - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

 

Kommentaarid: 1

1
Anna Karolin 19:44, 28. märts Eituse strateegia võib muidugi olla ka väheambitsioonikam ning keskenduda lihtsalt sellele, et immigratsioon ei too Euroopa Liidule kasu (kahju seost ei pea võitmiseks ära tõestama, küll on aga igaks juhuks vb mõistlik).

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: