KK/PK EMV III etapi finaalvoorude teemamapp

09:58, 04. aprill, kristin.parts, Kommentaarid: 0
Riikide sotsiaalmajandusliku sõltumatuse jätkuv kahanemine rahvusvahelisel areenil on toonud rohkem kahju kui kasu

Sotsiaalmajanduslik sõltumatus tähendab riikide sõltumatut otsusvõimet ja -õigust sotsiaal- ja majanduspoliitika küsimustes.

Sotsiaalmajandusliku sõltumatuse kahanemine tähendab, et riik on oma riigikorralduslike küsimuste otsustamisel muutumas sõltuvaks teiste rahvusvahelise areeni mängijate huvidest ja ei ole oma otsustes vaba. Kõige tähelepanuväärsem kahanemine on toimunud seoses sotsiaalmajanduslike küsimuste reguleerimisega erinevate riikideüleste ühenduste poolt, näiteks EL-i kasvav mõjuvõim (tööjõu vaba liikumise, tariifide reguleerimise jms kaudu). Riikide sõltumatust on vähendanud ka rahvusvaheliste ettevõtete mõjuvõimu kasv (energeetikaettevõtted, pangad jne).

Rahvusvaheline areen tähendab, et analüüsima peab protsesse, mis on rahvusvahelised ehk mõjutavad rohkem kui ühte riiki.

Selles finaaliteemas tuleb sisuliselt arutada, kas sõltumatuse kahanemine suurema riikidevahelise koostöö tõttu on riikidele ja/või ettevõtetele kasulikum või kahjulikum. Väitluse käigus peaksid võistkonnad selgitama, mis on selle fenomeni tagajärjed, kuidas need on kasulikult või kahjulikult rahvusvahelist kogukonda, riiki ning riigi kodanikke mõjutanud ning miks tuleks üht varianti teisele eelistada. Mõtlema peaks ka sellele, milliseid riike millised protsessid mõjutavad ja kas mõned neist on globaalse heaolu poolest olulisemad kui teised.

Mõned väitlusküsimused, millele mõelda võiks:

 • Milline on parim valitsemise viis globaalse majanduse arenguks?

 • Kas majanduskasv ja -areng peaksid olema eesmärgid omaette?

 • Milline on parim valitsemise viis indiviidi kaitseks?

 • Millised kasud ja kahjud on maailmale toonud ettevõtete rahvusvahelistumine ja kasv?

 • Kuidas rahvusvaheline diplomaatia/julgeolek kõige paremini toimiks?

 • Millised on peamised riskid, millele riigid oma poliitikat kujundades mõtlema peavad?


Kasulikud märksõnad teemakohase teabe leidmiseks: globaliseerumine, spetsialiseerumine, riigi suveräänsus, keskkonnakaitse, mitmekesisus, vaba turg, decline of the nation-state, globalisation and the nation-state.


Mõned materjalid, mida uurida (NB! Kindlasti ei piisa ainult nendele toetumisest):

---

Эта Палата считает, что долгосрочное снижение социально-экономической независимости стран на международной арене принесло больше вреда, чем пользы

Социально-экономическая независимость означает способность и право государств принимать независимые решения в вопросах социальной и экономической политики.

Снижение социально-экономической независимости означает, что государство становится зависимым от интересов других игроков на международной арене и не может свободно решать вопросы своего государственного устройства. Самое заметное снижение произошло в связи с регулированием социально-экономических вопросов различными международными объединениями, к примеру, растущее влияние ЕС (посредством свободного передвижения рабочей силы, регулирования тарифов и т.д.) Также независимость государств уменьшил рост влияния транснациональных корпораций (энергетические предприятия, банки и т.д.)

Международная арена означает, что в данной теме необходимо анализировать международные процессы, то есть те, которые влияют более чем на одну страну.

В финальной теме необходимо обсудить по существу, приносит ли снижение независимости государств из-за более активного международного сотрудничества больше вреда или пользы для государств и/или предприятий. В ходе дебатов командам требуется объяснить, каковы последствия этого феномена, как они положительно либо отрицательнго подействовали на международное сообщество, страну и её граждан, и почему следует предпочесть один вариант другому. Следует подумать и о том, какие государства подвержены влиянию каких процессов и какие из них важнее с точки зрения глобального благополучия, чем другие.

Некоторые дебатные вопросы, на которые можно обратить внимание:

 •  Какой способ управления лучше всего для развития глобальной экономики
 • Должны ли быть экономический рост и развитие «целями в себе»?
 • Какой способ управления лучше всего для защиты индивида?
 • Какие вреды и пользы миру принесли интернационализация и рост предприятий?
 • Когда международная дипломатия и безопасность работали бы самым лучшим способом?
 • Каковы основные риски, которые государства должны учитывать при формировании своей политики?

Некоторые ключевые слова для поиска аргументов по теме: глобализация, специализация экономики, государственный суверенитет, защита окружающей среды, многообразие, свободный рынок, decline of the nation-state, globalization and the nation-state.

Некоторые материалы, которые можно исследовать по теме (NB! В ходе дебатов не будет достаточным опираться лишь на них):Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: